Budičovice

Památková zóna Budičovice

 

Budičovice se nacházejí nedaleko obce Skály, asi 5 km severozápadně od Protivína.

V Budičovicích se nachází hodnotný uzavřený celek objektů na návsi, který je v současné době veden jako vesnická památková zóna. Jedná se o typicky jihočeské selské baroko s návesní kapličkou. Vyhlášena 22.9.1995


Charakteristika

Obec je souborem lidové architektury zejména 19. a částečně i počátku 20. století. Areály chráněných zemědělských usedlostí jsou hmotně a dispozičně zachovalé. Spolu s ostatními usedlostmi uzavřeného nebo úkladného typu a návesní kaplí tvoří zajímavý, dosud neporušený celek.


Hranice

Rozsah památkové zóny v Budičovicích je vymezen hranicí, která začíná na severu u pč. 744/2, kolmo přetíná pč. 1293 a dál pokračuje na jihovýchod podél pč. 1294, 1296/1, 55/2, 1299/1, 1300/2 a 1470, 1309/8, 1309/4 a dál pokračuje na jihovýchod podél pč. 1267 a 1269, kterou kolmo přetíná na její souběh s pč. 1270 a 995 a dál pokračuje na jihozápad podél pč. 1270, 1473 a 1463, kterou kolmo přetíná na nejjižnější cíp pč. 1467/1, podél které dál pokračuje na severozápad a dál podél pč. 1285/5, 60, 1287/2, kolmo přetíná pč. 1524, dále pokračuje na jihozápad podél pč. 1288, 139, 1288, 745 k výchozímu bodu.


Z dějin Budičovic

Budičovice patřily roku 1462 Matěji Žákovi. V dějinách dvora Klokočína se uvádí, že roku 1457 prodal držitel Klokočína Příbram dvůr a mlýn Klokočín Petrovi Šantovi z Budičovic. Jestli dotyčný byl též držitelem dvora není známo. Roku 1543 patřily Budičovice rytíři Václavu Želízkovi z Tourového. Roku 1558 prodali bratří Oldřich a Václav Želízkovi z Tourového Budičovice Vilému Čejkovskému z Čejkov pánu na Božejovicích. Obsahovalo Božovické zboží toto. Tvrz Božovice dvůr poplužní s poplužím ves celou s platem (asi Božovice) Petrovice jinak Modleškovice tvrz pustou (tj. Modliškovice) se dvorem poplužním pustým v Štěticích díl vsi ve Skalách k němu mlýn v Myšenci a podací právo v kostelní v Jinině. Mimo to obsahovalo zboží Božovické řadu rybníků a lesů. Když se svrchu uvedeného Čejkovského tři jeho synové o zboží Božovické dělili nemohli se zajistě porovnat a začali to jeden za druhým prodávat obci Písecké a tím se dostaly i Budičovice do moci Písecké obce. Písek je pak držel od roku 1590 až do roku 1623. Roku 1623 byly statky Píseckým zkonfiskovány za to, že neuznaly Ferdinanda II králem a přidali se k odbojným stavům, kteří byly r. 1620 na Bílé hoře poraženy a dány Don Martinu Huertovi vojenskému diktátoru do moci. Ten jich držel do své smrti. Jeho manželce r. 1639 jsou všechny statky vyplaceny a svěřeny k správcování komisařům Jindřichu Libštejnskému s Kolovrat, Oldřichu Adamovi Popelovi z Lobkovic a Mikuláši Dimovi ze Střítěže, kterým nařízeno aby některé části panství Píseckého prodali. Roku 1640 20 dubna odprodali komisaři ti Božovice a zároveň Budičovice Diviši Radkovci z Mírovic na Drahonicích za 37 000 zlatých uherských a tím dostali se ne na dlouho Budičovice ke Drahonicům. Radkovec pak prodal roku 1700 Drahonice a nimi i Budičovice Schwarzenberkům, kterým patřily až do pozemkové reformy r. 1923. Dvůr byl částečně rozparcelován a zbytek obdržel Josef Holeček úředník státního pozemkového úřadu. Ve svrchu uvedeném o Budičovicích jsem napsal, že bratří Čejkovští prodávali zboží Božovické (tedy i Budičovice) jeden za druhým obci Písecké což není správné, neboť Jindřich a Ctibor to prodali jeden r. 1585 a druhý r. 1586 Štěpánu Vamberskému z Rohatce, který to r. 1590 obci Písecké prodal. Třetí pak Čejkovský Vilém to pak též prodal obci Písecké za 3150 kop Českých grošů.